Menu

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot
uitvoering van werk en of koop en verkoop aangegaan door DTW Derks
Timmerwerken Wieringen , gevestigd te Hippolytushoef, hierna te noemen DTW
Derks.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van DTW Derks afwijkende bepalingen zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
2-2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van
een gedeelte tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel
opgegeven prijs.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is DTW Derks gehouden zijn
aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen. Mondelinge aanbiedingen
door DTW Derks of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem
zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van
werkzaamheden wordt eerst bindend voor DTW Derks door zijn bevestiging.
3-2 Elke met DTW Derks aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever
zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat
DTW Derks zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie
DTW Derks zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur,
maten enz., alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door DTW
Derks bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te
goeder trouw gegeven.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten.
4-1 Op alle door DTW Derks verstrekte ontwerpen, tekeningen, monsters en
modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met zijn
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
4-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, tekeningen, monsters en
modellen blijven DTW Derks zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn
eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
4-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij
een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd DTW Derks zijn
recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 5 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van
DTW Derks binden de laatste niet, voor zover ze door DTW Derks niet zijn
bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht.
6-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten
veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de
opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog
verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever
tijdig en schriftelijk aan DTW Derks ter kennis zijn gebracht. Worden de
wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
6-3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door DTW Derks buiten zijn
verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 7 Prijzen.
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het
tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7-2 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties
wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale
bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te
verlangen. Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen
worden verrekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te
ontbinden.
7-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of
voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8 Leveringstermijnen.
8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de
opdrachtgever DTW Derks schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen
zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor DTW Derks zijn
om de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet
door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en
risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Oplevering.
9-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop DTW
Derks dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel
na verloop van 8 dagen nadat DTW Derks schriftelijk aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het
werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en /
of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
9-2 Kleine gebreken zullen door DTW Derks zo spoedig mogelijk worden
hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de
opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde
kleine gebreken, is DTW Derks slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel
van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis
zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan DTW Derks valt toe te rekenen.
9-3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt
deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke DTW Derks niet kan
worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting,
oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel
"Overmacht" genoemd.

Artikel 10 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter
beoordeling van DTW Derks.

Artikel 11 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door DTW Derks aangegeven. Wenst de
opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snelof
expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn
rekening.

Artikel 12 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van
goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een
dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in
artikel "Betaling".

Artikel 13 Meer- en minderwerk.
13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen.
13-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het
werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en
schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking
komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van
de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van DTW Derks op de
verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden
bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
13-3 Door DTW Derks te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn
schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt DTW Derks om de opdracht door een door hem aan te
wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.
15-1 DTW Derks is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel
andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en
chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende
schimmels, houtaantastend ongedierte en dergelijke;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde
zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
15-2 DTW Derks is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel
tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken
materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de
opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van DTW Derks
of van hen, die door DTW Derks te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen
werk(en).
15-3 DTW Derks zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of
gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard
van de schuld.
15-4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van
de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever
de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die
kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen,
zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de
bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van
nalatigheden aan de zijde van DTW Derks.

Artikel 16 Reclame.
16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q.
de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, DTW Derks terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering
DTW Derks wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het
gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op
reclame.
16-2 DTW Derks dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
16-3 Indien de reclame naar het oordeel van DTW Derks juist is, zal DTW Derks
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde
van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na
terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 17 Afwijkingen materiaal / andere grondstoffen.
17-1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen
reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare
grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan
dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
17-2 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of
aan door DTW Derks doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 18 Overmacht.
18-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in
het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de
materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
DTW Derks of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van DTW Derks, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van DTW Derks, dan wel
in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere
overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor DTW Derks overmacht op, die hem ontheffen van zijn
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever
enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan
doen gelden.
18-2 DTW Derks is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te
zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot
uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te
bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie
te betalen.

Artikel 19 Garantie.
19-1 Garantie op de door DTW Derks geleverde en/of door hem uitgevoerde
werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen
en/of schriftelijk door DTW Derks gegeven.
19-2 De garantie vervalt indien de door DTW Derks geleverde goederen
onoordeelkundig zijn behandeld en/of verwerkt.
19-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of
groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde
garantiebepalingen.

Artikel 20 Annuleren.
20-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen
weigert af te nemen, is hij verplicht de door DTW Derks reeds aangeschafte
materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs,
inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens
jegens DTW Derks gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds
gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan DTW Derks als schadeloosstelling
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht DTW Derks te vrijwaren tegen vorderingen van
derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de
goederen.
20-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt DTW
Derks zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of
volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud.
21-1 Zolang DTW Derks geen volledige betaling inzake een overeenkomst van
partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van DTW Derks.
21-2 DTW Derks heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te
nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat
van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt,
op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde
goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22 Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij
daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist
is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal DTW Derks ingeval
van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
22-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang,
zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a.De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund
om alsnog na te komen. DTW Derks heeft voorts ingeval opdrachtgever een of
meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de
schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte
van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt
ontbonden.
d.De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van
plan is Nederland te verlaten.
22-3 DTW Derks is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd
om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door DTW
Derks reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of
ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het
recht van DTW Derks op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 23 Retentierecht.
Wanneer DTW Derks goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij
gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten
die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever
voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
DTW Derks heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere
overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 24 Aanbetaling.
DTW Derks is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling
van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming gelegen aan de zijde van DTW Derks de overeenkomst wordt
ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane aan
betaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden
geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem
vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 25 Betaling.
25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na
indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25-2 DTW Derks is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet
binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een
rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
25-3 DTW Derks is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de
opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de
niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden
berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport
niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens
worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch
advies en bijstand.

Artikel 26 Toepasselijk recht.
Op alle door DTW Derks gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen
is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en /
of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk
verricht. Het ''Weens Koopgedrag'' wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 27 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de
Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van DTW Derks, indien deze dit
wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.